Посадова інструкція вчителя школи

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Посадова інструкція вчителя

1. Основні положення

1.1. Дана посадова інструкція для вчителя школи розроблена на основі Тарифно-квалiфiкацiйної характеристики вчителя, затвердженої наказом МОН України від 31.08.1995 р. № 463/1268, Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах i закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 616 від 31.08.2001 р., Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255, Типового положення "Про атестацію педагогічних працівників України".
1.2. Вчитель призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти за узгодженням з директором школи.
1.3. Вчитель школи повинен мати вищу або спеціальну педагогічну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.
1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступникові директора школи з навчально-виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності учитель школи керується Конституцією України і Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти усіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки, а також Статутом, наказами директора школи, внутрішнім трудовим розпорядком школи; дотримується у своїй роботі Конвенції з прав дитини, керується дійсною посадовою інструкцією вчителя школи.

2. Функції вчителя

Основними напрямами діяльності вчителя є:
2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки предмету, що викладає вчитель і віку школярів.
2.2. Стимулювання соціалізації школярів, формування в учнів загальної культури, національної самосвідомості, свідомого обирання ними професії.
2.3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями, забезпечення заходів протипожежної безпеки.
2.4. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи з предмета.
2.5. Користування сучасними формами та методами органiзацiї навчально-виховного процесу, забезпечення результативності та якості своєї роботи, розвиток педагогічної майстерності.

3. Посадові обов'язки вчителя

Учитель школи виконує наступні обов'язки:
3.1. Планує і здійснює навчання та виховання учнів відповідно до програми предмета, згідно методичним рекомендаціям, забезпечує під час занять належний порядок i дисципліну.
3.2. Реалізує освітні програми відповідно до навчального плану, поурочного плану і розкладу занять затвердженого директором загальноосвітнього навчального закладу.
3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання, ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
3.4. Вивчає індивідуальні особливості школярів, піклується про розвиток їх здібностей, талантів на основі завдатків і дарувань, сприяє становленню особистості учня.
3.5. Проводить індивідуальну позакласну роботу з учнями з предмету.
3.6. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
3.7. Вимагає від учнів дотримання учбової дисципліни, Статуту навчального закладу.
3.8. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.
3.9. Організовує вивчення учнями інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, правил поведінки в кабінеті.
3.10. Своєчасно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, що стався під час проведення уроку або під час чергування, терміново надає першу долікарську допомогу постраждалому.
3.11. Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює кожного уроку контроль відвідування і успішності учнів, виставляє оцінки в класний журнал та щоденник учня, своєчасно надає адміністрації загальноосвітнього навчального закладу документацію і звітність.
3.12. Приймає участь у встановленому порядку в підсумковій атестації школярів.
3.13. Допускає на заняття представників адміністрації школи з метою контролю і оцінки своєї діяльності.
3.14. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно із розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
3.15. Виконує Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, накази директора школи, дану посадову інструкцію.
3.16. Дотримується прав і свобод учнів школи.
3.17. Приймає участь у педагогічних радах, шкільних конференціях та семінарах, виробничих нарадах, нарадах при директорі, предметному тижні, діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті у школі.
3.18. Підтримує зв'язок з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання та розвитку їх дітей, відвідує батьківські збори на прохання класних керівників.
3.19. Організує шкільну команду учнів для участі у олімпіаді з предмету, у предметних конкурсах та змаганнях.
3.20. Приймає участь у чергуванні в школі відповідно до графіка чергувань затвердженого директором школи на перервах між заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення занять.
3.21. Проходить періодичне медичне обстеження.
3.22. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі та громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя школи.

4. Права вчителя

Вчитель школи має право:
4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
4.2. На захист професійної честі і гідності.
4.3. Знайомитись із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.
4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, у тому числі адвоката, у разі дисциплінарного розслідування або службового розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
4.5. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.
4.6. Підвищувати свою кваліфікацію.
4.7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у разі успішного проходження атестації.
4.8. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, що відносяться до організації заняття і дотримання дисципліни.

5. Відповідальність вчителя

5.1. Вчитель несе відповідальність за життя і здоров'я учнів, порушення їх прав і свобод відповідно до законодавства України, за реалізацію не в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу школи.
5.2. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, посадових обов'язків, встановлених справжньою Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством України.
5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психічним насильством над особою учня, а також здійснення іншого аморального проступку вчитель може бути звільнений із займаної посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту".
5.4. За завдання школі або учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням або невиконанням своїх безпосередніх посадових обов'язків вчитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством України.

6. Взаємовідносини учителя. Зв'язки за посадою

6.1. Вчитель працює за розкладом уроків затвердженим директором школи виходячи з тижневого навантаження по тарифікації. Приймає участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує свою діяльність згідно його посадовим обов'язкам.
6.2. Заміняє в установленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати та відповідно до тарифікації. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж самої спеціальності або вчителями, які мають відставання з навчального плану щодо викладання предмета вчителя у даному класі.
6.3. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік. Календарний план роботи затверджується директором школи не пізніше 5 днів з початку навчального періоду.
6.4. У період канікул, які не співпадають із основною відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної або організаційної роботи. Графік роботи вчителя під час канікул розробляється заступником директора з навчально-виховної роботи і затверджується наказом директора школи до початку канікул.
6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться під розписку з відповідними документами.
6.6. Працює в тісному контакті з класними керівниками школи і батьками учнів. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Посадову інструкцію вчителя розробив:
«___»____202___р. __________ /______________________/

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав(ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»____202___р. __________ /______________________/

Скачати: Посадова інструкція вчителя
Розмір файлу: 62 Kb

Рекомендуємо перейти до:
Посадових інструкцій вчителів шкіл

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: