Посадова інструкція соціального педагога школи

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Посадова інструкція
соціального педагога в школі

1. Загальні положення посадової інструкції

1.1. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється від неї начальником управління освіти за поданням директора школи.
1.2. На посаду соціального педагога може бути призначена особа з високими моральними якостями, що має вищу спеціальну педагогічну освіту (соціальна педагогіка, соціальна робота), належний рівень професійної підготовки, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.3. Соціальний педагог підпорядковується безпосередньо директору школи.
1.4. У своїй діяльності соціальний педагог школи керується посадовою інструкцією, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", Конвенцією "Про права дитини", Сімейним кодексом України, "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", Положенням про соціальну службу в системі освіти України, наказами вищестоящих інстанцій усіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.
1.5. Соціальний педагог також керується статутом і правилами внутрішнього розпорядку школи, дійсної посадовою інструкцією соціального педагога в школі та іншими інструкціями з охорони праці та техніки безпеки.

2. Завдання і обов'язки соціального педагога

Соціальний педагог школи зобов'язаний:
2.1. Здійснювати посередництво між установами освіти, сім'єю, трудовими колективами, організовує їх взаємодію, об'єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для усебічного розвитку дітей, підлітків.
2.2. Здійснювати комплекс заходів з виховання, освіти, розвитку і соціального захисту особи в установі освіти і за місцем проживання учнів.
2.3. Вивчати психолого-медико-педагогічні особливості особи учнів та її мікросередовища, умови життя. Виявляти дітей з малозабезпечених сімей, опікуваних.
2.4. Виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці учнів і своєчасно надавати їм соціальну підтримку.
2.5. Виступати посередником між особою учня і школою, сім'єю, соціальним середовищем, фахівцями різних соціальних служб, відомств і адміністративних органів.
2.6. Визначати завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи. Способи рішення особистих і соціальних проблем, вживати заходи по соціальній допомозі, реалізації прав і свобод особи учнів.
2.7. Організовувати різні види діяльності учнів і дорослих, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм. Брати участь в їх розробці і створенні.
2.8. Сприяти встановленню гуманних, морально здорових стосунків в соціальному середовищі. Сприяти створенню атмосфери психологічного комфорту і безпеки особи учнів, забезпечувати охорону їх життя і здоров'я.
2.9. Здійснювати роботу з працевлаштуванням, патронажу учнів з числа дітей - сиріт і дітей, що залишилися без опікування батьків.
2.10. Взаємодіяти з учителями, фахівцями соціальних служб, благодійними організаціями в наданні допомоги учням, що потребують опіки і опікування.

3. Права соціального педагога школи

Соціальний педагог має право:
3.1. На підвищення кваліфікації.
3.2. Давати рекомендації класним керівникам з питань, що стосуються дітей, які вимагають підвищеної педагогічної уваги.
3.3. Брати участь в педагогічних радах школи.
3.4. Захищати свою професійну честь і гідність.
3.5. Знайомитися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності.
3.6. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, у тому числі адвоката, у разі дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
3.7. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
3.8. Давати учням під час заняття і на перервах обов'язкові для виконання розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни.

4. Відповідальність соціального педагога школи

4.1. Соціальний педагог несе відповідальність відповідно до чинного цивільного, адміністративного або кримінального законодавства за:

  • невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, наказів директора школи і інших локальних нормативних актів вищестоящих інстанцій, своїх посадових обов'язків;
  • неправильність або неповноту використання наданих прав;
  • перевищення своїх повноважень;
  • вчинки, що порочать його, як посадовця;
  • використання (у тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних з фізичним або психологічним насильством над особою учня, а також здійснення іншого аморального вчинку;
  • порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу;
  • спричинення шкоди школі або учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків.

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) соціального педагога

Соціальний педагог школи:
5.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженому директором школи.
5.2. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік і кожен місяць. План затверджується директором школи.
5.3. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
5.4. Постійно співпрацює з відділами у справах неповнолітніх районних та міських управлінь внутрішніх справ і іншими соціальними службами міста.

Посадову інструкцію вчителя розробив:
«___»____202___р. __________ /______________________/

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав(ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»____202___р. __________ /______________________/

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: