Посадова інструкція вчителя хімії школи

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Посадова інструкція вчителя хімії

1. Загальні положення

1.1. Справжня посадова інструкція вчителя хімії загальноосвітньої школи розроблена на підставі Закону України "Про освіту", Закону України про охорону праці, "Положення про атестацію педагогічних кадрів".
1.2. Вчитель хімії, завідуючий кабінетом хімії призначається і звільняється з посади начальником управління освіти за клопотанням директора відповідного загальноосвітнього закладу.
1.3. Вчителем хімії може працювати особа, яка має вищу освіту за фахом, пройшла курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка має медичний допуск до роботи з дітьми.
1.4. Вчитель хімії підкоряється безпосередньо заступникові директора по учбово-виховній роботі, що курирує предмет.
1.5. У своїй роботі учитель хімії керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними, правовими і нормативними документами компетентних організацій, що стосуються тематики роботи кабінету хімії, відповідними стандартними і технічними умовами; правилами експлуатації устаткування; правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки; санітарно-гігієнічними нормами і правилами протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, та справжньою посадовою інструкцією вчителя хімії.
1.6. При оформленні на роботу, вчитель хімії обов’язково проходить ввідний інструктаж та інструктаж для вчителя хімії, про що робиться запис у відповідних журналах обліку проведення інструктажів з питань охорони праці.
1.7. Вчитель хімії, зав. кабінетом хімії забезпечує безпечні умови навчального процесу, лабораторних і практичних робіт, несе персональну відповідальність за життя і здоров'я учнів.

2. Функції вчителя хімії

Основними функціями учителя хімії і завідуючого кабінетом хімії є:
2.1. Навчання учнів хімії згідно з програмою та навчальним планом загальноосвітнього закладу.
2.2. Забезпечення безпечних умов навчання і виконанні лабораторних і практичних робіт.
2.3. Згідно з навчальним планом і програмами, організовує і проводить навчальні заняття, лабораторні роботи, практичні роботи, позакласні заходи з предмету; підтримує в робочому стані устаткування кабінету хімії, лабораторії; дотримується санітарно-гігієнічних норм та даної посадової інструкції вчителя хімії школи.

3. Службові обов'язки вчителя хімії

3.1. Вчитель хімії, завідуючий кабінетом хімії організовує виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов для проведення навчального процесу в кабінеті хімії.
3.2. Створює і забезпечує відповідні умови для виконання діючих правил і інструкцій з охороні праці та техніки безпеки; здійснює контроль за виконанням діючих правил і інструкцій в кабінеті.
3.3. Забезпечує безпечний стан робочих місць учнів, устаткування, хімічного посуду, реактивів, обладнання, санітарного стану кабінету хімії і лаборантської.
3.4. Проводить ввідний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки з усіма учнями при першому відвідуванні кабінету.
3.5. Проводить інструктаж на робочому місці при проведенні кожної лабораторної та практичної роботи з учнями.
3.6. Організовує і проводить заняття та практичні роботи за наявності відповідного устаткування та інших обов’язкових умов, передбачених правилами і нормами з охорони праці в кабінеті хімії.
3.7. Систематично розроблює і виконує заходи з поліпшення умов праці і навчання в кабінеті хімії.
3.8. Сповіщає директора школи про кожен нещасний випадок, пов'язаним з навчальним процесом і роботою в кабінеті хімії, вживає необхідні заходи з усунення причин, що викликали даний нещасний випадок.
3.9. Проводить профілактичну роботу з попередження травматизму серед учнів.
3.10. Приймає безпосередню участь в розробці колективної угоди.

4. Права

Вчитель хімії має право:
4.1. На захист власної честі і гідності.
4.2. Присікати порушення учнями правил безпеки та інструкцій з охороні праці, пожежної безпеки та електробезпеки, вимог безпечної експлуатації лабораторного устаткування, правил та інструкцій з дотримання санітарних і гігієнічних норм в кабінеті хімії.
4.3. Забороняти учням користуватися несправним устаткуванням, хімічним посудом та іншим обладнанням.
4.4. Вільно обирати і використати методики навчання хімії і навчальні посібники, методи оцінювання знань та вмінь учнів загальноосвітнього навчального закладу.
4.5. Підвищувати кваліфікацію педагога.
4.6. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

Вчитель хімії, завідуючий кабінетом хімії відповідає:
5.1. За життя і здоров'я учнів, порушення їх прав відповідно до законодавства України.
5.2. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин, правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів адміністрації школи, а також посадових обов'язків, встановлених справжньою посадовою інструкцією вчителя хімії; у тому числі, і за використання наданих прав завідуючого кабінетом хімії - несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством України.
5.3. За спричинення школі або учасникам освітнього процесу збитку, у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, вчитель хімії несе матеріальну відповідальність і може бути підданий заходам громадської дії.
5.4. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, устаткування, приладів.

6. Взаємовідносини (зв'язки) вчителя хімії

6.1. Вчитель хімії працює згідно тарифікації навчального року та розкладу уроків, затвердженому адміністрацією школи.
6.2. В період канікул, не співпадаючий з відпусткою, учитель фізики виконує методичні розробки, розроблює дидактичні матеріали, здає відповідні звіти адміністрації школи, приймає участь у педагогічних радах, нарадах при директорі, виробничих нарадах, семінарах, у засіданні методичного об’єднання.
6.3. Проходить інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та електробезпеки під керівництвом особи, відповідальної за охорону праці в школі.
6.4. Працює в тісному контакті з учителями школи, методичним об'єднанням навчального закладу, батьками учнів (особами, що їх замінюють).

Посадову інструкцію вчителя розробив:
«___»____202___р. __________ /______________________/

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав(ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»____202___р. __________ /______________________/

Скачати: Посадова інструкція вчителя хімії
Розмір файлу: 42 Kb

Рекомендуємо перейти до:
Посадових інструкцій педагогів школи

Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: