Посадова інструкція вчителя фізики школи

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Посадова інструкція вчителя фізики

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція вчителя фізики розроблена на підставі Закону України "Про освіту", Закону України про охорону праці, Положення про атестацію педагогічних кадрів.
1.2. Вчитель фізики, завідуючий кабінетом фізики призначається і звільняється з посади начальником управління освіти за поданням директора школи.
1.3. Вчителем фізики може працювати особа, яка має вищу освіту за фахом, пройшла курси перепідготовки і підвищення кваліфікації за контрольний період, яка має медичний допуск до роботи з дітьми.
1.4. Учитель фізики підпорядковується безпосередньо заступникові директора з навчально-виховної роботи, який курирує предмет.
1.5. У своїй роботі вчитель фізики керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих освітніх організацій, що стосуються тематики роботи кабінету фізики, відповідними стандартними і технічними умовами, правилами експлуатації лабораторного і учбового устаткування кабінету фізики, електроприладів, правилами і нормами охорони праці, санітарно-гігієнічними нормами і правилами протипожежної безпеки, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, дійсною посадовою інструкцією вчителя фізики загальноосвітньої школи.
1.6. При оформленні на роботу, необхідно пройти ввідний інструктаж та інструктаж вчителя фізики з охорони праці, про що робиться запис у відповідних журналах обліку проведення інструктажів з питань охорони праці.
1.7. Учитель фізики, завідуючий кабінетом фізики забезпечує безпечні умови навчального процесу, лабораторних і практичних робіт, несе відповідальність за життя і здоров'я учнів.

2. Функції учителя фізики

2.1. Організація навчального процесу на уроці, під час спецкурсів та курсів за вибором відповідно до програми і навчального плану.
2.2. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки при проведенні навчального процесу і лабораторних робіт в кабінеті фізики.
2.3. Підтримка учбового і лабораторного устаткування в робочому справному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм в кабінеті фізики та лаборантській.

3. Службові обов'язки вчителя фізики

3.1. Учитель фізики, зав. кабінетом фізики організовує виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов для проведення навчального процесу в кабінеті фізики.
3.2. Забезпечує виконання діючих правил і інструкцій з охорони праці, а також контроль за виконанням діючих правил і інструкцій.
3.3. Забезпечує безпечний стан робочих місць учнів.
3.4. Проводить ввідний інструктаж з охорони праці з усіма учнями при першому відвідуванні кабінету фізики.
3.5. Проводить інструктаж на робочому місці при проведенні кожної лабораторної роботи з фізики з учнями.
3.6. Сповіщає директора про кожен нещасний випадок, пов'язаним з навчальним процесом і роботою в кабінеті фізики, вживає необхідні заходи з усунення причин, що викликали нещасний випадок.
3.7. Проводить профілактичну роботу з попередження дитячого травматизму серед учнів.
3.8. Розробляє і виконує заходи з поліпшення умов праці і навчання в кабінеті фізики.
3.9. Проводить індивідуальну позакласну роботу з фізики з учнями.
3.10. Інструктує учнів під час проведення позакласних заходів з предмету з реєстрацією у відповідному журналі.
3.11. Дотримується педагогічної етики, даної посадової інструкції вчителя фізики школи, поважає гідність учнів.
3.12. Вимагає від учнів дотримання учбової дисципліни.
3.13. Приймає участь в розробці колективного договору.

4. Права

Вчитель фізики, завідуючий кабінетом фізики має право:
4.1. На захист честі та гідності.
4.2. Забороняти використання несправного лабораторного устаткування.
4.3. Присікати порушення учнями правил та інструкцій з охорони праці, пожежної- та електробезпеки, з експлуатації лабораторного устаткування, з дотримання санітарних і гігієнічних норм в кабінеті фізики.
4.4. Вільно обирати і використовувати методики навчання фізики, навчальні посібники, методи оцінки знань учнів.
4.5. Підвищувати кваліфікацію.
4.6. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

Учитель фізики, завідуючий кабінетом фізики відповідає:
5.1. За життя і здоров'я учнів, порушення їх прав відповідно до законодавства України.
5.2. За невиконання, без поважних причин, правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів адміністрації школи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За нанесений школі або кабінету фізики, учасникам освітнього процесу збиток згідно своїх посадових обов'язків учитель фізики несе матеріальну відповідальність в порядку, встановленому трудовим і цивільним законодавством.
5.4. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, устаткування, приладів, інструментів, учбового інвентарю.

6. Взаємовідносини (зв'язки)

6.1. Учитель фізики виконує роботу згідно тарифікації навчального року та розкладу уроків, затвердженому адміністрацією школи.
6.2. В період канікул, не співпадаючий з відпусткою, учитель фізики виконує методичні розробки, розроблює дидактичні матеріали, здає відповідні звіти адміністрації школи, приймає участь у педагогічних радах, нарадах при директорі, робочих нарадах, семінарах, у методичних об’єднаннях.
6.3. Проходить інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та електробезпеки під керівництвом відповідального за охорону праці в школі.
6.4. Працює в тісному контакті з учителями школи, методичним об'єднанням навчального закладу, батьками учнів.
6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в компетенцію учителя фізики з адміністрацією і педагогічним колективом школи.

Посадову інструкцію вчителя розробив:
«___»____202___р. __________ /______________________/

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав(ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»____202___р. __________ /______________________/

Скачати: Посадова інструкція вчителя фізики
Розмір файлу: 45 Kb

Рекомендуємо перейти до:
Посадових інструкцій для вчителів школи

 


Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: