Объявления

Это интересно!

 УЗГОДЖЕНО                    ЗАТВЕРДЖЕНО
 Голова профкому                 Директор
 _________ Лушко Г.С.               Найменування школи
 протокол № ____ від «__»___ 2016р.        __________ М.Я. Пенкін
           		         Наказ №__ від "_"._.2016р.

Посадова інструкція соціального педагога в школі


1. Загальні положення посадової інструкції соціального педагога школи
1.1. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється від неї начальником управління освіти за поданням директора школи.
1.2. На посаду соціального педагога може бути призначена особа з високими моральними якостями, що має вищу спеціальну педагогічну освіту (соціальна педагогіка, соціальна робота), належний рівень професійної підготовки, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.3. Соціальний педагог підпорядковується безпосередньо директору школи.
1.4. У своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України : "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", Конвенцією "Про права дитини", Сімейним кодексом України, "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", Положенням про соціальну службу в системі освіти України, наказами вищестоящих інстанцій усіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

Соціальний педагог також керується статутом і правилами внутрішнього розпорядку школи, дійсної посадовою інструкцією соціального педагога в школі та іншими інструкціями з охорони праці та техніки безпеки.

2. Завдання і обов'язки соціального педагога
Соціальний педагог школи зобов'язаний:
2.1. Здійснювати посередництво між установами освіти, сім'єю, трудовими колективами, організовує їх взаємодію, об'єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для усебічного розвитку дітей, підлітків.
2.2. Здійснювати комплекс заходів з виховання, освіти, розвитку і соціального захисту особи в установі освіти і за місцем проживання учнів.
2.3. Вивчати психолого-медико-педагогічні особливості особи учнів та її мікросередовища, умови життя. Виявляти дітей з малозабезпечених сімей, опікуваних.
2.4. Виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці учнів і своєчасно надавати їм соціальну підтримку.
2.5. Виступати посередником між особою учня і школою, сім'єю, соціальним середовищем, фахівцями різних соціальних служб, відомств і адміністративних органів.
2.6. Визначати завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи. Способи рішення особистих і соціальних проблем, вживати заходи по соціальній допомозі, реалізації прав і свобод особи учнів.
2.7. Організовувати різні види діяльності учнів і дорослих, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм. Брати участь в їх розробці і створенні.
2.8. Сприяти встановленню гуманних, морально здорових стосунків в соціальному середовищі. Сприяти створенню атмосфери психологічного комфорту і безпеки особи учнів, забезпечувати охорону їх життя і здоров'я.
2.9. Здійснювати роботу з працевлаштуванням, патронажу учнів з числа дітей - сиріт і дітей, що залишилися без опікування батьків.
2.10. Взаємодіяти з учителями, фахівцями соціальних служб, благодійними організаціями в наданні допомоги учням, що потребують опіки і опікування.

3. Права соціального педагога школи
Соціальний педагог має право:
3.1. На підвищення кваліфікації.
3.2. Давати рекомендації класним керівникам з питань, що стосуються дітей, які вимагають підвищеної педагогічної уваги.
3.3. Брати участь в педагогічних радах школи.
3.4. Захищати свою професійну честь і гідність.
3.5. Знайомитися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності.
3.6. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, у тому числі адвоката, у разі дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
3.7. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
3.8. Давати учням під час заняття і на перервах обов'язкові для виконання розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни.

4. Відповідальність соціального педагога школи
4.1. Соціальний педагог несе відповідальність відповідно до чинного цивільного, адміністративного або кримінального законодавства за:

 • невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи, наказів директора школи і інших локальних нормативних актів вищестоящих інстанцій, своїх посадових обов'язків;
 • неправильність або неповноту використання наданих прав;
 • перевищення своїх повноважень;
 • вчинки, що порочать його, як посадовця;
 • використання (у тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних з фізичним або психологічним насильством над особою учня, а також здійснення іншого аморального вчинку;
 • порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу;
 • спричинення шкоди школі або учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків.

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) соціального педагога
Соціальний педагог школи:
5.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженому директором школи.
5.2. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік і кожен місяць. План затверджується директором школи.
5.3. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
5.4. Постійно співпрацює з відділами у справах неповнолітніх районних та міських управлінь внутрішніх справ і іншими соціальними службами міста.

Посадову інструкцію вчителя розробив:
«___»____20___р. __________ (______________________)

З посадовою інструкцією ознайомлений (а), один екземпляр отримав(ла) та зобов'язуюсь зберігати його на робочому місці.
«___»____20___р. __________ (______________________)


Если страница Вам понравилась, поделитесь ссылкой с друзьями:

Безопасность на дороге

Гражданская оборона

Поддержка сайта

Рейтинг инструкций

Партнерка

Сетевое издание здесь еще больше.

Баннер сайта

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте нашу ссылочку!

Баннер нашего сайта
Код баннера:
<a href="http://ohrana-tryda.com/" target="_blank"> <img src="http://ohrana-tryda.com/banners/bohrana3.gif" width="88" height="31" alt="Охрана труда и техника безопасности в школе"></a>
Другие баннеры и ссылки...

Статистика

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 30 гостей.

Объявления